Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO

Stowarzyszenia Świeckich Misjonarzy św. Wincentego a Paulo MISEVI Polska

z dnia 10.08.2017 roku

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego Stowarzyszenia Świeckich Misjonarzy św. Wincentego a Paulo MISEVI Polska dostępnego pod adresem http://www.misevi.pl/.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
  1. Usługodawca – Stowarzyszenie Świeckich Misjonarzy św. Wincentego a Paulo MISEVI Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Stradomskiej 4, 31-058 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000659093; adres poczty elektronicznej – kontakt@misevi.pl.
  2. Stowarzyszenie – Usługodawca, Stowarzyszenie Świeckich Misjonarzy św. Wincentego a Paulo MISEVI Polska.
  3. Serwis – prowadzony przez Usługodawcę informacyjno-społecznościowy serwis internetowy www.misevi.pl, którego celem jest:
   1. Informowanie o działalności Stowarzyszenia w kraju i poza jego granicami.
   2. Publikowanie informacji o krajach misyjnych i krajach Trzeciego Świata, w których pracują wolontariusze Stowarzyszenia.
   3. Organizacja wolontariatu w Stowarzyszeniu.
   4. Promowanie postaw społecznych i obywatelskich.
   5. Kontakt z mediami, darczyńcami i sympatykami Stowarzyszenia.
   6. Pozyskiwanie środków finansowych w postaci darowizn na działalność statutową Stowarzyszenia.
  4. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu.
  5. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego.
  6. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników.

 

§2
Akceptacja Regulaminu

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.misevi.pl/regulamin/.

 

§3
Warunki techniczne świadczenia Usług

 1. Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:
  • przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
  • posiadania adresu email,
  • rozdzielczości ekranowej minimum 1024×768 pikseli,
  • włączonej obsługi „cookies”.
 2. Jeżeli Serwis przewiduje możliwość przesyłania załączników, dopuszczalne są pliki z rozszerzeniami .txt (zwykły tekst), .rtf (tekst formatowany), .doc (dokument programu Microsoft Word), .odt (dokument programu Open Office), .pdf (dokument programu Adobe Acrobat), .jpg., .gif, i .tiff (obrazy).

 

§4
Użytkownik

Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które zaakceptowały Regulamin.

 

§5
Usługi

 1. Serwis świadczy usługi społecznościowo-informacyjne, a także organizacyjne w zakresie działalności Stowarzyszenia.
 2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne.
 3. Serwis świadczy następujące Usługi:
  1. Dostarczanie treści o charakterze informacyjnym.
  2. Usługa wyszukiwarki internetowej informacji opublikowanych w Serwisie.
  3. Możliwości komentowania i polecania artykułów.
  4. Możliwość przesyłania wiadomości, kontaktu ze Stowarzyszeniem.
  5. Możliwość przekazywania darowizn na działalność Stowarzyszenia.

 

§6
Darowizny

 1. Za pośrednictwem Serwisu można przekazać darowiznę pieniężną dla Stowarzyszenia.
 2. Za pośrednictwem Serwisu można wspierać wybrane przez siebie projekty Stowarzyszenia albo przekazać darowiznę ogólną, która będzie przeznaczona na cele statutowe Stowarzyszenia.
 3. Użytkownik ma możliwość przekazania dobrowolnej kwoty pieniężnej.
 4. Użytkownik może żądać, w terminie 7 dni od daty przelewu, zwrotu przekazanej darowizny.
 5. Aby uzyskać zwrot darowizny należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem za pomocą adresu kontakt@misevi.pl.

 

§7
Komentarze

 1. Usługa komentarzy polega na możliwości komentowania i polecania artykułów w Serwisie przez Użytkowników.
 2. Korzystanie z usługi komentarzy możliwe jest dla wszystkich Użytkowników.
 3. Celem komentarzy jest umożliwienie Użytkownikom możliwości wypowiedzi na temat artykułów w Serwisie, a także wzajemną dyskusję na ich temat pomiędzy Użytkownikami.
 4. Umieszczanie komentarzy odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
  1. Należy podać imię oraz adres mailowy użytkownika.
  2. Treść komentarzy musi być związana z treścią artykułu i stanowić refleksje na jego temat, wypowiedź krytyczną lub komentarz do niego.
  3. Komentarze nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem.
  4. Komentarze nie mogą zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności treści wulgarnych lub obraźliwych.
  5. Komentarze nie mogą zawierać danych osobowych tj. wszelkich informacji umożliwiających bezpośrednio lub pośrednio identyfikację osób.
  6. Ten sam komentarz może być umieszczony tylko jeden raz.

 

§8
Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

 1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. W zakresie udostępniania treści pochodzących od Użytkowników w komentarzach do artykułów oraz w ocenach, Usługodawca jedynie udostępnia Użytkownikom zasoby swojego systemu teleinformatycznego do ich przechowywania i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
 4. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 

§9
Zakaz wprowadzania treści bezprawnych

 1. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do systemu Usługodawcy treści naruszających prawa osób trzecich lub treści sprzecznych z prawem.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji treści dostarczonych przez Użytkownika lub zaprzestania ich publikowania bez podania przyczyny.
 3. Usługodawca odmawia publikacji, a opublikowane treści usuwa w razie otrzymania uprawdopodobnionej informacji, że mogą one naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich lub, że mogą one być sprzeczne z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

 

§10
Ochrona prywatności i dane osobowe

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje od nich pochodzące zgodnie z zasadami określonymi Regulaminie – Polityka prywatności dostępnym pod adresem http://www.misevi.pl/polityka-prywatnosci/.

 

§11
Przerwy w działaniu Serwisu

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

 

§12
Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.

 

§13
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.08.2017 r.