Projekt Ukraina

Położony niedaleko Kijowa Fastów to najmłodsza misja, na którą wysyłani są wolontariusze. Placówka prowadzona jest przez oo. Dominikanów od 2005 roku. Swoją pomoc kieruje przede wszystkim do dzieci z rodzin patologicznych. Opieka nad nimi odbywa się zazwyczaj w ciągu dnia: dzieci znajdują bezpieczne miejsce, w którym mogą odrobić lekcję, zjeść obiad, porozmawiać z pedagogiem, psychologiem. Zdarzają się również sytuacje, w których placówka otwarta jest dla podopiecznych w nocy – są to przede wszystkim nagłe wydarzenia zagrażające zdrowiu i życiu dzieci.

Wolontariusze pracujący w Fastowie wyjeżdżają w ciągu roku szkolnego i w wakacje.
W miesiącach, w których odbywa się nauka w szkole, odpowiedzialni są za opiekę pedagogiczną nad dziećmi, organizację zajęć pozalekcyjnych, pracę w charakterze fizjoterapeuty czy terapeuty zajęciowego.

W okresie wakacyjnym wolontariusze, we współpracy z wolontariuszami z Ukrainy, organizują kolonie najmłodszych. Możliwość choćby tygodniowego wyjazdu poza Fastów i wspólne spędzanie czasu w atmosferze miłości i opieki jest dla dzieci spełnieniem marzeń o normalnej rodzinie.

ukraine_map

Misja w ukraińskiej Odessie została otwarta dla wolontariuszy z Polski w lipcu 2016 roku. Wyjeżdżający na misję do Odessy pracują przede wszystkim z osobami bezdomnymi i uzależnionymi. Na  skutek  toczącej  się  na  wschodzie  Ukrainy  wojny oraz pogarszającej  się  sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, problem bezdomności stał się w Ukrainie jeszcze bardziej powszechny. W  związku  z  nieudolnością  państwowego  systemu  pomocy,  wsparcie osobom bezdomnym niosą organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, w tym również Siostry Szarytki i Księża Misjonarze Św. Wincentego a Paulo. Praca w Odessie to przede wszystkim: pomoc pielęgniarska i ratownicza, szkolenia z pierwszej pomocy, wydawanie posiłków, prowadzenie łaźni dla bezdomnych, profilaktyka i terapia uzależnień.